POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

posted in: Novosti, Škola | 0

Школа за текстил и дизајн у Лесковцу

расписује позив за подношење понуда за озакоњење и укњижење објекта школе

Школа за текстил и дизајн Лесковац
Виљема Пушмана 21, 16000 Лесковац
ПИБ: 100539890
МБ: 07204701
Предмет јавне набавке: услуге – „Израда пројектно-техничке документације за
озакоњење објекта Школе за текстил и дизајн у Лесковцу – ЈН-МВ-02/2018-П
Прeдмeт jaвнe нaбaвкe, нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвкe:
71320000 – Услуге техничког пројектовања
71350000 – Научне и техничке инжењерске услуге
На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама,
позивају се Понуђачи да, уколико су заинтересовани, поднесу понуду за
набавку услуга – Израда пројектно техничке документације за озакоњење
објекта Школе за текстил и дизајн у Лесковцу
Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном
документацијом достављеном у прилогу позива.
Понуде се подносе лично или поштом на адресу:

Школа за текстил и дизајн
Виљема Пушмана 21, 16000 Лесковац
«ПОНУДА ЗА ЈН-МВ-02/2018-П – НЕ ОТВАРАЈ»

Понуде се могу предати и непосредно, у оквиру рока одређеног за пријем
пријава.
Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу поднета до 01.10.2018.
године, до 13.00 сати.
Јавно отварање благовремених понуда обавиће се 01.10.2018. године, са
почетком у 13 сати и 15 минута а, у просторијама Школе за текстил и дизајн.
Присутни представници понуђача су дужни да пре почетка отварања лично
доставе пуномоћја Комисији.
Уколико је понуда поднета по истеку датума и сата одређених у овом
позиву, сматраће се неблаговременом, и биће враћена неотворена понуђачу по
окончању поступка отварања пријава, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Благовременост се цени према времену приспећа пријаве у архиву наручиоца.
На полеђини коверте потребно је написати назив и адресу понуђача,
телефон и име лица овлашћеног за контакт са наручиоцем.
Процењена вредност јавне набавке мале вредности износи 750.000,00
динара без ПДВ-а.
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Оквирни рок доношења одлуке о најповољнијем понуђачу је 10 дана од
дана отварања понуда.
Контакт: Јован Јовић, 016/216961, jovan.jovic@aler.rs.

Позив за подношење понуда и конкурсну документацију можете преузети овде, или на Порталу УЈН.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *